Wymiana gazowa i wentylacja – układ oddechowy – zadania otwarte #1

Zadanie 1


Wykaż zależność między wentylacją płuc a wymianą gazową.

Odpowiedź

Wentylacja płuc umożliwia wymianę gazową, a wymiana gazowa, czyli pobieranie tlenu i usuwanie dwutlenku węgla
jest możliwa dzięki wentylacji.

Zadanie 2


Wentylację płuc umożliwiają odpowiednie mięśnie oddechowe. Wymień nazwy tych mięśni.

Odpowiedź

Przepona i mięśnie międzyżebrowe.

Zadanie 3


a)Dopasuj.
Wdech/wydech jest aktem czynnym/biernym, ponieważ odbywa się dzięki pracy mięśni oddechowych.
Wdech/wydech jest aktem czynnym/biernym, ponieważ zmiana objętości klatki piersiowej odbywa się bez udziału pracy mięśni.

b) Do czego prowadzi praca mięśni oddechowych?

c) Kiedy możemy zaobserwować wydechy aktywne?


Odpowiedź

a) Wdech jest aktem czynnym, ponieważ odbywa się dzięki pracy mięśni oddechowych.
Wydech jest aktem biernym, ponieważ zmiana objętości klatki piersiowej odbywa się bez udziału pracy mięśni.

b) Praca mięśni oddechowych prowadzi do zwiększenia objętości klatki piersiowej.

c) Wydechy aktywne możemy zaobserwować, gdy do wydechu potrzebna jest praca mięśni oddechowych, a nawet mięśni brzucha czy grzbietu.
Takie sytuacje to na przykład kichanie lub kaszel.

Zadanie 4


Dopasuj podane wyrażenia do wdechu lub wydechu.

Wdech: …
Wydech: …

-skurcz przepony i mięśni międzyżebrowych,
-zmniejszenie objętości klatki piersiowej,
-napływ powietrza do płuc,
-rozluźnienie przepony i mięśni międzyżebrowych,
-zwiększenie objętości klatki piersiowej,
-spadek ciśnienia w pęcherzykach płucnych poniżej ciśnienia atmosferycznego,
-wzrost ciśnienia w pęcherzykach płucnych powyżej ciśnieia atmosferycznego,
-usunięcie powietrza z płuc,


Odpowiedź

Wdech:
-skurcz przepony i mięśni międzyżebrowych,
-napływ powietrza do płuc,
-zwiększenie objętości klatki piersiowej,
-spadek ciśnienia w pęcherzykach płucnych poniżej ciśnienia atmosferycznego.

Wydech:
-zmniejszenie objętości klatki piersiowej,
-rozluźnienie przepony i mięśni międzyżebrowych,
-wzrost ciśnienia w pęcherzykach płucnych powyżej ciśnienia atmosferycznego,
-usunięcie powietrza z płuc.

Zadanie 5


Wskaż, gdzie znajduje się opłucna, jakie funkcje spełnia i jak ją dzielimy.

Odpowiedź

Opłucna jest tkanką, która otacza płuca. Znajduje się pomiędzy płucami a klatką piersiową.
Opłucną dzielimy na opłucną płucną i opłucną ścienną. Dodatkowo wyróżniamy jamę opłucną.

Zadanie 6


Jakie czynniki są odpowiedzialne za utrzymanie pęcherzyków płucnych w stanie napięcia?

Odpowiedź

Jest to panujące w jamie opłucnej ciśnienie, które jest niższe od ciśnienia powietrza atmosferycznego oraz pokrycie pęcherzyków surfaktantem.

Zadanie 7


Dopasuj pojęcia.

całkowita pojemność płuc, pojemność życiowa płuc, objętość oddechowa

a) ilość powietrza wprowadzonego do płuc przy maksymalnym wdechu poprzedzonym maksymalnym wydechem,
b) ilość powietrza, która dostaje się do płuc przy spokojnym wdechu lub zostaje usunięte podczas spokojnego wydechu,
c) maksymalna objętość gazów, która może zmieścić się w płucach.


Odpowiedź

Całkowita pojemność płuc – maksymalna objętość gazów, która może zmieścić się w płucach.
Pojemność życiowa płuc – ilość powietrza wprowadzonego do płuc przy maksymalnym wdechu poprzedzonym maksymalnym wydechem.
Objętość oddechowa – ilość powietrza, która dostaje się do płuc przy spokojnym wdechu lub zostaje usunięte podczas spokojnego wydechu.

Zadanie 8


Gdzie znajduje się ośrodek oddechowy? Co wchodzi w jego skład?

Odpowiedź

Ośrodek oddechowy jest umiejscowiony w części mózgowia zwanej rdzeniem przedłużonym.
W skład ośrodka oddechowego wchodzą ośrodek wdechu i wydechu.

Zadanie 9


Wymianę gazową dzielimy na wewnętrzną i zewnętrzną. Scharakteryzuj odbywanie się obu wymienionych rodzajów wymiany gazowej.

Odpowiedź

Wymiana gazowa zewnętrzna odbywa się pomiędzy pęcherzykami płucnymi a krwią, a wymiana gazowa wewnętrzna odbywa się pomiędzy komórkami a krwią.

Zbiór zadań maturalnych:

  • https://matura biomist pl/wymiana-gazowa-wentylacja-uklad-oddechowy-zadania-otwarte-1/1932
Scroll to Top