Skład krwi i jej funkcje – zadania otwarte #1

Zadanie 1


Podstawową funkcją krwi jest utrzymywanie homeostazy w organizmie. W jaki sposób realizowana jest ta funkcja?

Odpowiedź

Ta funkcja realizowana jest poprzez transport różnych substancji w obrębie organizmu, stabilizację parametrów
fizjologicznych oraz udział w reakcjach obronnych organizmu.

Zadanie 2


Czym jest hematokryt? Jak ustala się wartość tego wskaźnika?

Odpowiedź

Hematokryt jest to stosunek objętości krwinek do całkowitej objętości krwi.
Wartość tego wskaźnika ustala się poprzez odwirowanie krwi w probówce z dodatkiem środków przeciwkrzepliwych.

Zadanie 3


Wskaż, jaką funkcję we krwi pełnią:
-albuminy,
-woda,
-immunoglobuliny,
-protrombina,
-jony Ca2+.

Odpowiedź

Albuminy są odpowiedzialne za utrzymywanie stałego pH krwi i ciśnienia osmotycznego oraz za zatrzymywanie wody we krwi.
Woda odpowiedzialna jest za utrzymywanie ciśnienia krwi. Jest też rozpuszczalnikiem dla innych substancji.
Immunoglobuliny biorą udział w utrzymywaniu odporności organizmu.
Protrombina jest nieaktywną formą trombiny i bierze udział w krzepnięciu krwi.
Jony Ca2+ biorą udział w krzepnięciu krwi.

Zadanie 4


Czym jest surowica?

Odpowiedź

Surowica jest to osocze pozbawione białka zwanego fibrynogenem.

Zadanie 5


Wskaż, które zdania są zgodne z prawdą, a które nie.

a) Leukocyty dzielą się na granulocyty i agranulocyty.
b) Eozynofile mają właściwości żerne.
c) Limfocyty uczestniczą w reakcjach alergicznych.
d) Erytrocyty mają zdolność opuszczania naczyń krwionośnych i przenikania do zainfekowanych tkanek.
e) Fibrynogen jest białkiem wytwarzanym w wątrobie.
f) Monocyty to komórki, które wytwarzają heparynę.
g) Interferon jest wytwarzany przez płytki krwi.


Odpowiedź

a) Leukocyty dzielą się na granulocyty i agranulocyty. PRAWDA
b) Eozynofile mają właściwości żerne. PRAWDA
c) Limfocyty uczestniczą w reakcjach alergicznych. FAŁSZ
d) Erytrocyty mają zdolność opuszczania naczyń krwionośnych i przenikania do zainfekowanych tkanek. FAŁSZ
e) Fibrynogen jest białkiem wytwarzanym w wątrobie. PRAWDA
f) Monocyty to komórki, które wytwarzają heparynę. FAŁSZ
g) Interferon jest wytwarzany przez płytki krwi. FAŁSZ

Zadanie 6


Czy ilość krwi w organizmie jest wartością stałą? Od czego uzależnione są wahania ilości krwi w organizmie?

Odpowiedź

Ilość krwi w organizmie to wartość stała. Ulega jedynie bardzo niewielkim odchyleniom pod wpływem takich czynników jak:
-stan zdrowia,
-odżywianie się,
-warunki życia,
-krwotoki,
-ilość przyjmowanych płynów.

Zadanie 7


Uzupełnij.

We osoczu osoby z grupa krwi 0 znajdą się przeciwciała …….. oraz …….. .
Jeśli osoba ma grupę krwi …. to w jej osoczu znajdą się przeciwciała anty-B.
Przeciwciał w osoczu nie ma osoba z grupą krwi ……. .


Odpowiedź

We osoczu osoby z grupa krwi 0 znajdą się przeciwciała anty-A oraz anty-B.
Jeśli osoba ma grupę krwi A to w jej osoczu znajdą się przeciwciała anty-B.
Przeciwciał w osoczu nie ma osoba z grupą krwi AB.

Zadanie 8


Kiedy zachodzi aglutynacja? Co ją warunkuje?

Odpowiedź

Aglutynacja to tzw. zlepianie się erytrocytów w większe skupiska.
Zachodzi wtedy, gdy krwinki zawierające określony antygen, np. A mają kontakt z krwią zawierającą przeciwciała działające
przeciw temu antygenowi, w tym wypadku anty-A.

Zbiór zadań maturalnych:

Scroll to Top