Układ krwionośny, budowa i funkcje – biologia – zadania otwarte #2

Zadanie 1


Poniższe opisy charakteryzują różne rodzaje naczyń krwionośnych.
Do każdego z poniższych opisów dopisz jakie naczynie krwionośne on charakteryzuje.

a. Rozprowadzają krew z serca do wszystkich tkanek.
b. Ich ściany są mocne i elastyczne, zawierają dużo włókien sprężystych.
c. Transportują krew z tkanek ciała do serca.
d. Panuje w nich bardzo wysokie ciśnienie.
e. Mają wyjątkowo cienkie ściany zbudowane tylko z jednowarstwowego śródbłonka.
f. Występują w nich zastawki.
g. Ich ściany zbudowane z trzech warstw są cienkie i wiotkie.
h. Są najmniejszymi naczyniami krwionośnymi, a ich sieć jest najsilniej rozwinięta w narządach o dużej aktywności metabolicznej.


Odpowiedź

a. Tętnice.
b. Tętnice.
c. Żyły.
d. Tętnice.
e. Naczynia włosowate.
f. Żyły.
g. Żyły.
h. Naczynia włosowate.

Zadanie 2


Wyróżnia się trzy typy sieci naczyń włosowatych. Jest to: sieć zwykła, sieć dziwna oraz układ wrotny.
Poniżej przedstawiono charakterystyki wszystkich trzech typów sieci. Określ, który opis należy do której sieci.

1. Występuje tylko w niektórych narządach. Naczyniami doprowadzającymi i odprowadzającymi krew są żyłki lub tętniczki.
2. Tworzony przez sieci naczyń dwóch narządów połączone jednym większym naczyniem krwionośnym.
3. Łączy końcowe odcinki tętnic z początkowymi odcinkami żył.


Odpowiedź

1. Sieć dziwna.
2. Układ wrotny.
3. Sieć zwykła.

Zadanie 3


Z podanych niżej naczyń krwionośnych wskaż gałęzie trzewne nieparzyste aorty brzusznej.

tętnica szyjna, tętnica udowa, tętnica śledzionowa, żyła płucna, tętnica wątrobowa wspólna, żyła nerkowa, tętnica żołądkowa lewa, tętnica nerkowa


Odpowiedź

tętnica śledzionowa, tętnica wątrobowa wspólna, tętnica żołądkowa lewa

Zadanie 4


Z czego wynika automatyzm pracy serca?

Odpowiedź

Wynika on z obecności w sercu ośrodków stymulujących jego pracę, które tworzą układ przewodzący serca.

Zadanie 5


Jaką funkcję w mięśniu sercowym spełnia węzeł zatokowo-przedsionkowy?

Odpowiedź

Węzeł zatokowo-przedsionkowy jest nadrzędnym ośrodkiem automatyzmu pracy serca.
Inicjuje on pracę serca i nazywany jest często fizjologicznym jego rozrusznikiem.

Zadanie 6


Poniżej podano funkcje jakie spełniają poszczególne elementy serca oraz ich nazwy. Dopasuj funkcję do konkretnej nazwy.

a. przedsionek prawy
b. pień płucny
c. zastawka przedsionkowo-komorowa lewa
d. komora lewa
e. żyła główna dolna
f. zastawka przedsionkowo-komorowa prawa
g. przedsionek lewy

1. Tłoczy krew do lewej komory serca.
2. Rozdwaja się na dwie tętnice, każda z nich transportuje krew odtlenowaną do obu płuc.
3. Zapobiega cofaniu się krwi z lewej komory do lewego przedsionka.
4. Transportuje krew napływającą z dolnej części ciała do prawego przedsionka.
5. Tłoczy krew do prawej komory serca.
6. Blokuje powrót krwi z prawej komory do prawego przedsionka.
7. Tłoczy krew do aorty.


Odpowiedź

1. Tłoczy krew do lewej komory serca.  PRZEDSIONEK LEWY
2. Rozdwaja się na dwie tętnice, każda z nich transportuje krew odtlenowaną do obu płuc. PIEŃ PŁUCNY
3. Zapobiega cofaniu się krwi z lewej komory do lewego przedsionka. ZASTAWKA PRZEDSIONKOWO-KOMOROWA LEWA
4. Transportuje krew napływającą z dolnej części ciała do prawego przedsionka. ŻYŁA GŁOWNA DOLNA
5. Tłoczy krew do prawej komory serca. PRZEDSIONEK PRAWY
6. Blokuje powrót krwi z prawej komory do prawego przedsionka. ZASTAWKA PRZEDSIONKOWO-KOMOROWA PRAWA
7. Tłoczy krew do aorty. KOMORA LEWA

Zadanie 7


Poniżej przedstawiono krzywą EKG.
a) Wskaż, który moment pokazany na krzywej odpowiada za drugi etap skurczu serca.
b) Nazwij ten etap.
c) Podpisz załamki (umownymi oznaczeniami literowymi), które obrazują ten etap.
d) Określ, jakie jest charakterystyczne zjawisko dla tego etapu skurczu serca.


Odpowiedź

Ten etap to etap skurczu komór i rozkurczu przedsionków.
Charakterystyczne dla tego etapu są dwa tony serca.

Zadanie 8


Jakie jest prawidłowe ciśnienie krwi? Przy jakim ciśnieniu możemy mówić o tym, że jest ono zbyt wysokie?

Odpowiedź

Prawidłowe ciśnienie:
Skurczowe: 120 mm Hg
Rozkurczowe: 80 mm Hg

Nadciśnienie:
Skurczowe: 140 mm Hg
Rozkurczowe: 90 mm Hg

Zadanie 9


Co jest charakterystycznym objawem odruchowego rozszerzenia naczyń krwionośnych skóry? Co może być tego powodem?

Odpowiedź

Objawem odruchowego rozszerzenia naczyń krwionośnych znajdujących się w skórze jest jej wyraźne zaczerwienienie.
Może to być spowodowane podwyższoną temperaturą ciała lub silnymi emocjami oraz stresem.

Zbiór zadań maturalnych:

Scroll to Top