Rozpoznaj niemetal X i Y, a następnie zapisz reakcję w formie jonowo skróconej.

Zadanie 3. (0-4pkt)

Dwa niemetale tworzą jednododatni kation . Wiadomo, że pierwiastek X potrzebuje 3 elektronów do oktetu a atom Y tworzy 3 izotopy w tym jeden promieniotwórczy.

Na postawie powyższych informacji :

3.1. Rozpoznaj niemetal X i Y a następnie zapisz reakcję w formie jonowo skróconej powstawania  wiedząc, że wyjściowy substrat reaguje z wodą w stosunku 1:1.

…………………………………………….

3.2. Podaj nazwę promieniotwórczego izotopu pierwiastka Y i określ liczbę nukleonów w jego jądrze.

3.3. Kation  tworzy sole słabej zasady. Wiedząc , że wzór soli jest następującej postaci:  zapisz w formie cząsteczkowej reakcję hydrolizy tej soli. Określ odczyn powstałego roztworu.

Odpowiedź:

odp

 

Scroll to Top