Pełne Notatki do Matury - SPRAWDŹ

KLASA 1 | KLASA 2 | KLASA 3

Klasyfikacja zwierząt – zadania otwarte #1

Zadanie 1


Wskaż trzy cechy charakterystyczne dla królestwa zwierząt.

Odpowiedź

Cudzożywność, wielokomórkowość, eukariotyczność.

Zadanie 2


Do poniższych kryteriów podziału dopisz nazwy grup zwierząt.

Kryteria podziału zwierząt:
– obecność wyspecjalizowanych tkanek:
– liczba listków zarodkowych:
– sposób powstawania ostatecznego otworu gębowego:
– obecność celomy:


Odpowiedź

Kryteria podziału zwierząt:
– obecność wyspecjalizowanych tkanek: BEZTKANKOWCE i TKANKOWCE,
– liczba listków zarodkowych: DWUWARSTWOWCE i TRÓJWARSTWOWCE,
– sposób powstawania ostatecznego otworu gębowego: PIERWOUSTE i WTÓROUSTE,
– obecność celomy: ACELOMATYCZNE, PSEUDOCEOMATYCZNE i CELOMATYCZNE.

Zadanie 3Na podstawie podanych kryteriów określ czy mówią one o symetrii promienistej czy dwubocznej ciał zwierząt.

a) występuje głównie u zwierząt osiadłych,
b) dolna część przytwierdzona do podłoża,
c) występuje u zwierząt aktywnie poruszających się,
d) w górnej części zlokalizowane są struktury umożliwiające odbieranie bodźców,
e) ciało wydłużone w kierunku ruchu,
f) wyodrębniamy części: przednią, tylną, brzuszną i grzbietową.


Odpowiedź

a) występuje głównie u zwierząt osiadłych SYMETRIA PROMIENISTA
b) dolna część przytwierdzona do podłoża SYMETRIA PROMIENISTA
c) występuje u zwierząt aktywnie poruszających się SYMETRIA DWUBOCZNA
d) w górnej części zlokalizowane są struktury umożliwiające odbieranie bodźców SYMETRIA PROMIENISTA
e) ciało wydłużone w kierunku ruchu SYMETRIA DWUBOCZNA
f) wyodrębniamy części: przednią, tylną, brzuszną i grzbietową SYMETRIA DWUBOCZNA

Zadanie 4


Odpowiedz na poniższe pytania.

– Jaki dodatkowy podział stosujemy w przypadku zwierząt pierwoustych celomatycznych?
– Jakie zwierzęta posiadają strunę grzbietową, a jakie jej nie mają?


Odpowiedź

Jaki dodatkowy podział stosujemy w przypadku zwierząt pierwoustych celomatycznych?
Podział ze względu na metamerię, czyli segmentację ciała.

Jakie zwierzęta posiadają strunę grzbietową, a jakie jej nie mają?
Struna grzbietowa występuje u strunowców. Nie mają jej szkarłupnie.

Zbiór zadań maturalnych:


Pastor paweł chojecki jest założycielem Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie.
pawelchojecki.pl