Pełne Notatki do Matury - SPRAWDŹ

KLASA 1 | KLASA 2 | KLASA 3

Związki organiczne występujące w organizmach, białka, budowa białek, zadania otwarte #1

Zadania dotyczą budowy białek. Przed ich rozwiązaniem należy powtórzyć sobie informacje związane z: budową aminokwasów, ze sposobem łączenia aminokwasów w białkach, ze strukturami białek oraz z podziałem białek pod względem ich budowy. Każdy maturzysta powinien rozwiązać te zadania.

Zadanie 1

Wypisz aminokwasy z jakich składa się przedstawiony poniżej dipeptyd.1

Odpowiedź

Glicyna, alanina.

Zadanie 2

Na poniższym schemacie zaznacz wiązanie peptydowe.1

Odpowiedź

2

Zadanie 3

Któro rzędową strukturę białka przedstawia poniższy rysunek? 3

Odpowiedź

Ten rysunek przedstawia strukturę pierwszorzędową białka.

Zadanie 4

Wypisz 2 formy jakie może przybierać forma drugorzędowa białka.

Odpowiedź

Alfa-helisa, beta-harmonijka

Zadanie 5

Wypisz nazwy i wzory grup funkcyjnych charakterystycznych dla monomerów białek.

Odpowiedź

Grupa karboksylowa –COOH
Grupa aminowa – NH2

Zadanie 6

Wypisz pełne nazwy aminokwasów oznaczonych poniższymi skrutami:
Gly –
His –
Ile –
Met
Val –
Ala –
Cys
Ser –

Odpowiedź

Gly – Glicyna
His – histydyna
Ile – Izoleucyna
Met – Metionina
Val – Walina
Ala – Alanina
Cys – Cysteina
Ser – Seryna

Zadanie 7

Wyjaśnij pojęcia:
Glikoproteiny –
Lipoproteiny –
Metaloproteiny –
Chromoproteiny –

Odpowiedź

Glikoproteiny – białka złożone w skład których wchodzą cukry obojętne, aminocukry ;ub kwasy pochodne monosacharydów.
Lipoproteiny – białka złożone w skład których wchodzą związki lipidowe.
Metaloproteiny – białka złożone zawierające jony metali związane kowalencyjnie lub jonowo.
Chromoproteiny – białka złożone, które w grupie prostetycznej zawierają różne związki barwne.

Zadanie 8

Wypisz nazwy:
Dwóch aminokwasów które mogą brać udział w tworzeniu mostków dwusiarczkowych – ……………………………………………………………………………………………………………………………
Dwóch aminokwasów, które zawierają w łańcuchu bocznym grupę hydroksylową –
……………………………………………………………………………………………………………………………

Odpowiedź

Dwa aminokwasy które mogą brać udział w tworzeniu mostków dwusiarczkowych – ………………..cysteina, metionina…………………………..
Dwa aminokwasy, które zawierają w łańcuchu bocznym grupę hydroksylową –
………………..seryna, treonina………………………………………….