Białka – zadania otwarte #2

Wybierz informacje podane w zdaniach tak, aby utworzyć stwierdzenia zgodne z prawdą.

Lipid/aminokwas jest podstawową jednostką budulcową białka.
W budowie pojedynczego lipidu/aminokwasu wyróżniamy atom węgla/glicerol usytuowany centralnie i połączony wiązaniem kowalencyjnym/wiązaniem jonowym z grupą hydroksylową/aminową i grupą sulfhydrylową/karboksylową oraz atomem wodoru i podstawnikiem oznaczanym literą P/R.

Aminokwas jest podstawową jednostką budulcową białka.
W budowie pojedynczego aminokwasu wyróżniamy atom węgla usytuowany centralnie i połączony wiązaniem kowalencyjnym z grupą aminową i grupą karboksylową oraz atomem wodoru i podstawnikiem oznaczanym literą R.
Do podanych podziałów białek dopisz co było kryterium podziału.

a) białka proste i białka złożone,
b) oligopeptydy, polipeptydy i makropeptydy,
c) białka fibrylarne i białka globularne.

a) obecność elementów nieaminokwasowych,
b) liczba aminokwasów w cząsteczce,
c) struktura.
W przedstawionym dipeptydzie wskaż wiązanie peptydowe.

dipeptyd

dipeptyd-rozwiazanie
Do podanych biologicznych funkcji białek dopasuj przykładowe białka spełniające te funkcje.

– funkcja strukturalna
– przyspieszanie przebiegu reakcji chemicznych w organizmie
– przekazywanie informacji w obrębie komórki i pomiędzy komórkami
– magazynowanie substancji
– funkcja umożliwiająca ruch komórki
– transport substancji w obrębie komórki
– uczestnictwo w reakcjach obronnych organizmu
– transport substancji w obrębie organizmu
– funkcja materiału zapasowego

hemoglobina, enzymy, hormony białkowe, keratyna, mioglobina, aktyna, białka w nasionach, przeciwciała, ATP-aza sodowo potasowa w błonie komórkowej

– funkcja strukturalna – KERATYNA
– przyspieszanie przebiegu reakcji chemicznych w organizmie – ENZYMY
– przekazywanie informacji w obrębie komórki i pomiędzy komórkami – HORMONY BIAŁKOWE
– magazynowanie substancji – MIOGLOBINA
– funkcja umożliwiająca ruch komórki – AKTYNA
– transport substancji w obrębie komórki – ATP-aza SODOWO – POTASOWA
– uczestnictwo w reakcjach obronnych organizmu – PRZECIWCIAŁA
– transport substancji w obrębie organizmu – HEMOGLOBINA
– funkcja materiału zapasowego – BIAŁKA W NASIONACH
Scroll to Top