Narząd słuchu – narządy zmysłów – zadania otwarte #9

Zadanie 1


Uzupełnij.

Ucho jest …………………, ponieważ odbiera bodźce …………… w postaci drgań cząsteczek powietrza (fali dźwiękowej). Do wychwytywania fal dźwiękowych służy część ucha zwana ………………………….. .
………………… wraz z krótkimi włoskami w przewodzie słuchowym służą do zapobiegania przedostawaniu się do dalszych części ucha różnego rodzaju zanieczyszczeń.


Odpowiedź

Ucho jest mechanoreceptorem, ponieważ odbiera bodźce mechaniczne w postaci drgań cząsteczek powietrza (fali dźwiękowej).
Do wychwytywania fal dźwiękowych służy część ucha zwana uchem zewnętrznym.
Woskowina wraz z krótkimi włoskami w przewodzie słuchowym służą do zapobiegania przedostawaniu się do dalszych części ucha różnego rodzaju zanieczyszczeń.

 

Zadanie 2


Wymień kosteczki słuchowe w kolejności w jakiej dociera do nich fala dźwiękowa.

Odpowiedź

1. Młoteczek.
2. Kowadełko.
3. Strzemiączko.

 

Zadanie 3


Gdzie znajdują się kosteczki słuchowe?

Odpowiedź

Kosteczki słuchowe znajdują się w jamie bębenkowej w uchu środkowym.

 

Zadanie 4


Co nazywamy narządem Cortiego? Jakie pełni funkcje?

Odpowiedź

Narząd Cortiego to narząd spiralny umieszczony w przewodzie ślimakowym. Jest właściwym narządem słuchu, zawiera komórki receptorowe, które przetwarzają fale dźwiękowe na impulsy nerwowe.

 

Zadanie 5


Poniżej podano typowe objawy dla pewnej choroby. Wskaż nazwę tej choroby oraz jej przyczynę.

Zawroty głowy, nudności, wymioty, zaburzenia czynności serca, zmniejszenie koordynacji ruchów.


Odpowiedź

Objawy te wskazują na chorobę lokomocyjną, która jest spowodowana nadmiernym pobudzeniem narządu równowagi.

 

Zadanie 6


Co może spowodować uszkodzenie narządu słuchu?

Odpowiedź

Uszkodzenie narządu słuchu może spowodować bardzo intensywny, nagły dźwięk o znacznym natężeniu lub długotrwałe oddziaływanie dźwięków przekraczających poziom 90 dB.

 

Zadanie 7


Jaka część ucha umożliwia rejestrowanie położenia i ruchów ciała?

Odpowiedź

Umożliwiają to grzebienie bańkowe położone w bańkach kanałów półkolistych oraz plamki statyczne zlokalizowane w woreczku i łagiewce.

 

Zadanie 8


Poniżej scharakteryzowano pewną zmianę fizjologiczną spowodowaną hałasem. Nazwij ją oraz wskaż co dzieje się z tonami niższymi podczas tego zjawiska.

Zjawisko polega na tym, że spośród tonów o różnej częstotliwości rejestrujemy tylko ton silniejszy.


Odpowiedź

Zjawisko to, to tzw. maskowanie. Podczas tego zjawiska tony słabsze ulegają zagłuszaniu.

Zadanie 9


Wysokość i natężenie dźwięku są używane do określania jego jakości. Poniżej podano cechy charakterystyczne zarówno dla wysokości dźwięku, jak i jego natężenia. Wskaż, które cechy określają wysokość, a które natężenie dźwięku.

a. Zależy od częstotliwości drgań.
b. Inaczej – głośność.
c. Zależy od amplitudy fali dźwiękowej.
d. Wyrażane w decybelach (dB).
e. Wyrażane w hercach (Hz).
f. Zakres, na który reaguje ludzkie ucho mieści się w zakresie od 16 do 20 000 jednostek.
g. Górna granica, tzw. próg bólu wynosi 120 jednostek.


Odpowiedź

a. Zależy od częstotliwości drgań. WYSOKOŚĆ DŹWIĘKU
b. Inaczej – głośność. NATĘŻENIE DŹWIĘKU
c. Zależy od amplitudy fali dźwiękowej. NATĘŻENIE DŹWIĘKU
d. Wyrażane w decybelach (dB). NATĘŻENIE DŹWIĘKU
e. Wyrażane w hercach (Hz). WYSOKOŚĆ DŹWIĘKU
f. Zakres, na który reaguje ludzkie ucho mieści się w zakresie od 16 do 20 000 jednostek. WYSOKOŚĆ DŹWIĘKU
g. Górna granica, tzw. próg bólu wynosi 120 jednostek. NATĘŻENIE DŹWIĘKU

Zbiór zadań maturalnych:

Scroll to Top