Alkany – węglowodory nasycone – chemia – zadania otwarte #1

Zadanie 1


Uzupełnij.

Cząsteczki alkanów są zbudowane z atomów węgla, których orbitale atomowe znajdują się w stanie hybrydyzacji ….. .
Wiązania jakie występują w alkanach, pomiędzy atomami węgla to wyłącznie wiązania typu …….. .
Orbitale zhybrydyzowane alkanów mają kształt ………… .


Odpowiedź

Cząsteczki alkanów są zbudowane z atomów węgla, których orbitale atomowe znajdują się w stanie hybrydyzacji sp3.
Wiązania jakie występują w alkanach, pomiędzy atomami węgla to wyłącznie wiązania typu sigma.
Orbitale zhybrydyzowane alkanów mają kształt tetraedryczny.

 

Zadanie 2


Przedstaw równania reakcji spalania (całkowitego i niecałkowitego) metanu.

Odpowiedź

CH4 + 2 O2 -> CO2 + 2 H2O
2 CH4 + 3 O2 -> 2CO + 4 H20
CH4 + O2 -> C + 2 H2O

 

Zadanie 3


W jaki sposób można otrzymać metan?

Odpowiedź

Metan można otrzymać poprzez ogrzewanie mieszaniny etanianu sodu i wodorotlenku sodu.
Metan można także otrzymać w reakcjach węglika glinu Al4C3 z wodą lub HCl.

 

Zadanie 4


Wskaż jak zachowa się mieszanina:
a. metanu z wodą bromową,
b. metanu z roztworem manganianu(VII) potasu.
O czym świadczy takie zachowanie metanu?

Odpowiedź

a. Metan nie odbarwia wody bromowej. Reaguje z bromem dopiero pod wpływem światła.
b. Metan nie odbarwia roztworu KMnO4.
Takie zachowanie metanu świadczy o jego nasyconym charakterze.

 

Zadanie 5


Czym są rodniki?

Odpowiedź

Rodniki są to atomy lub grupy atomów, które zawierają niesparowany elektron. Powoduje to ich wzmożoną reaktywność chemiczną.

 

Zadanie 6


Przedstaw wzory półstrukturalne podanych niżej alkanów.
a. 2,2,4-trimetylopentan
b. 3-etylo-5,5-dimetylkooktan
c. 2-bromo-4,4-dichloro-3-metyloheksan
d. 3-dimetylopentan.

Odpowiedź

 

Zadanie 7


Czym charakteryzują się cykloalkany?

Odpowiedź

Cykloalkany charakteryzują się budową pierścieniową. Również występują jako izomery.

 

Zadanie 8


Steroidy to związki chemiczne występujące w organizmach roślinnych i zwierzęcych.
Steroidy są pochodnymi steranu – czteropierścieniowego węglowodoru nasyconego zbudowanego z trzech pierścieni sześcioczłonowych i jednego pierścienia pięcioczłonowego.
Narysuj wzór szkieletowy steranu.

Odpowiedź

Scroll to Top