Komórka i jej poszczególne organella – zadania otwarte #3

Zadanie 1


 Zaznacz „P” przy zdaniach zgodnych z prawdą i „F” przy tych, które nie są prawdziwe.
1. Cytoszkielet to koloidalny roztwór wody i związków nieorganicznych oraz organicznych.
2. Elementy cytoszkieletu to: mikrotubule, filamenty pośrednie i mikrofilamenty.
3. Mikrotubule zbudowane są z białka – aktyny.
4. Filamenty pośrednie tworzą sieć, która otacza jądro komórkowe i rozciąga się do krańców komórki.
5. Mikrofilamenty umożliwiają komórkom zmianę kształtu i ruch ameboidalny.
6. Mikrotubule tworzą wrzeciono kariokinetyczne oraz są elementami rzęsek i wici.

Odpowiedź

1. fałsz

2. prawda

3. fałsz

4. prawda

5. prawda

6. prawda

 

Zadanie 2


 Wyjaśnij różnicę pomiędzy ruchem rotacyjnym a cyrkulacyjnym cytoplazmy w komórce roślinnej.

Odpowiedź

Ruch rotacyjny polega na przemieszczaniu się cytozolu w jednym kierunku wokół centralnie umieszczonej wakuoli, a ruch cyrkulacyjny to przemieszczanie się cytozolu w wielu kierunkach pomiędzy kilkoma mniejszymi wakuolami.

 

Zadanie 3


Przyporządkuj informacje pasujące do siateczki śródplazmatycznej gładkiej i siateczki śródplazmatycznej szorstkiej.
a) Odpowiada w komórce głównie za syntezę białek przeznaczonych na eksport.
b) Jest zaangażowana głównie w syntezę lipidów.
c) Uczestniczy w neutralizowaniu szkodliwych i trujących związków chemicznych.
d) W większości komórek magazynuje jony wapnia.
e) Na jej powierzchni znajdują się rybosomy.
f) Występuje głównie w komórkach, które są wyspecjalizowane w wydzielaniu produktów białkowych.

Odpowiedź

Siateczka śródplazmatyczna szorstka:

a) Odpowiada w komórce głównie za syntezę białek przeznaczonych na eksport.

e) Na jej powierzchni znajdują się rybosomy.

f) Występuje głównie w komórkach, które są wyspecjalizowane w wydzielaniu produktów białkowych.

Siateczka śródplazmatyczna gładka:

b) Jest zaangażowana głównie w syntezę lipidów.

c) Uczestniczy w neutralizowaniu szkodliwych i trujących związków chemicznych.

d) W większości komórek magazynuje jony wapnia.

 

Zadanie 4


Scharakteryzuj rybosomy pod względem:
*Funkcji:…………………………………..
*Budowy:………………………………….
*Sposobu klasyfikacji:……………………

Odpowiedź

Funkcja: synteza białek
Budowa: dwie podjednostki zbudowane z białek i rRNA
Sposób klasyfikacji: współczynnik sedymentacji określający szybkość opadanie cząsteczek w roztworze podczas wirowania (jednostką jest S – svedberg).

Zbiór zadań maturalnych:

  • komórka podstawowa jednostka życia pdf
  • https://matura biomist pl/komorka-poszczegolne-organella-zadania-otwarte-3/1725
Scroll to Top