Funkcjonowanie roślin – zadania otwarte #3

Zadanie 1


Zaznacz zdania zgodne z prawdą.

a) Potencjał wody stanowi zdolność komórki do pobierania i oddawania wody na zasadzie osmozy.
b) Potencjał czystej wody wynosi 100.
c) Potencjał wody w komórce zależy od ciśnienia hydrostatycznego i turgorowego.
d) Najwyższe wartości ma potencjał wody w glebie, a najniższe – w atmosferze.


Odpowiedź

a) Potencjał wody stanowi zdolność komórki do pobierania i oddawania wody na zasadzie osmozy.
d) Najwyższe wartości ma potencjał wody w glebie, a najniższe – w atmosferze.

Zadanie 2


Czym jest gutacja?

Odpowiedź

Gutacja to przejaw parcia korzeniowego.
Jest to wydzielanie kropli wody na brzegach i wierzchołkach liści pzez specjalne otwory – hydatody.

Zadanie 3


Co jest warunkiem transportu w naczyniach?

Odpowiedź

Warunkiem transportu w naczyniach jest istnienie nieprzerwanego słupa wody.

Zadanie 4


Ontogeneza, czyli rozwój osobniczy, roślin okrytonasiennych obejmuje 3 etapy (stadium wegetatywne, generatywne oraz starzenie się i obumieranie rośliny).
Poniżej podane są nieuzupełnione zdania na temat ontogenezy oraz wyrazy, którymi należy je uzupełnić.
Pamiętaj o tym, że 2 wyrazy zostały podane dodatkowo. Wstaw wszystkie w odpowiednich formach.

wernalizacja, organy, generatywne, zapłodnienie, liście, stożek wzrostu, fitohormony, fotoperiod, zapylenie, wegetatywne, fitochromy

1. W trakcie etapu ………………….. zostają wytworzone korzenie, łodygi i liście.
2. W tej fazie występuje kiełkowanie nasion, które przebiega przy udziale ……………………… .
3. Stadium ………………….. obejmuje kwitnienie i owocowanie.
4. ……………… to pobudzający wpływ niskich temperatur na proces kwitnienia.
5. Miejscem odbioru bodźca termicznego u roślin są komórki znajdujące się w ……………….. .
6. Miejsce odbioru bodźca świetlnego to: …………….. .
7. Owoce zawierające nasiona powstają w wyniku …………………. oraz ………………………. .
8. Starzenie się i obumieranie dotyczy całej rośliny, jej części nadziemnej lub ……………… .


Odpowiedź

1. W trakcie etapu wegetatywnego zostają wytworzone korzenie, łodygi i liście.
2. W tej fazie występuje kiełkowanie nasion, które przebiega przy udziale fitohormonów .
3. Stadium generatywne obejmuje kwitnienie i owocowanie.
4. Wernalizacja to pobudzający wpływ niskich temperatur na proces kwitnienia.
5. Miejscem odbioru bodźca termicznego u roślin są komórki znajdujące się w stożku wzrostu .
6. Miejsce odbioru bodźca świetlnego to: liście .
7. Owoce zawierające nasiona powstają w wyniku zapylenia oraz zapłodnienia .
8. Starzenie się i obumieranie dotyczy całej rośliny, jej części nadziemnej lub organów .

Zadanie 5


Ze względu na fotoperiodyzm wyróżniamy: rośliny krótkiego dnia (RKD), rośliny długiego dnia (RDD) oraz rośliny neutralne (RN).
Wyjaśnij, jaka jest najistotniejsza różnica pomiędzy roślinami krótkiego dnia, a roślinami długiego dnia.

Odpowiedź

Różnica ta polega na odmiennej wrażliwości tych roślin na czas trwania nieprzerwanej ciemności.

Zadanie 6


Rośliny dzielimy też na mono- i polikarpiczne. Scharakteryzuj je.

Odpowiedź

Rośliny monokarpiczne to rośliny, które kwitną i owocują tylko raz w ciągu całego swojego życia.
Rośliny polikarpiczne to rośliny, które kwitną i owocują wielokrotnie w ciągu całego życia.

Zbiór zadań maturalnych:

  • https://matura biomist pl/biologia/rosliny-nagonasienne-okrytonasienne
  • https://matura biomist pl/funkcjonowanie-roslin-zadania-otwarte-3/1801
Scroll to Top