Objętość molowa gazów, prawo Avogadra – zadania otwarte #1

Zadanie 1


 Zaznacz, które zdania są zgodne z prawdą.

a) Ciecze mają mniększą gęstośc niż gazy.
b) Na gęstość gazów ma wpływ tempeatura i ciśnienie.
c) Gęstość gazów określa się dla tzw. warunków normalnych.
d) Warunki normalne to temperatura równa 0 stopni Celsjusza i ciśnienie wynoszące 960 hPa.


Odpowiedź

b) Na gęstość gazów ma wpływ tempeatura i ciśnienie.
c) Gęstosć gazów określa się dla tzw. warunków normalnych.

Zadanie 2


Dokończ zdania.

1 mol pierwiastka w stanie gazowym zajmuje w warunkach normalnych …….. dm3 i jest to tzw. objętość …………….. .
Prawo Avogadra mówi o tym, że gazy zajmujące jednakową objętość w określonych warunkach temperatury i ciśnienia zawierają …………….. liczbę cząsteczek .


Odpowiedź

1 mol pierwiastka w stanie gazowym zajmuje w warunkach normalnych 22,4 dm3 i jest to tzw. objętość molowa gazów.
Prawo Avogadra mówi o tym, że gazy zajmujące jednakową objętość w określonych warunkach temperatury i ciśnienia zawierają taką samą liczbę cząsteczek.

Zadanie 3


Oblicz, ile decymetrów sześciennych zajmuje w warunkach normalnych 1 mol tlenu. Skorzystaj z poniższych danych.
(Pamiętaj, że tlen jako gaz występuje w formie cząsteczkowej.)

TLEN CZĄSTECZKOWY W WARUNKACH NORMALNYCH MA GĘSTOŚĆ RÓWNĄ 1,4292 g/dm3.


Odpowiedź

m. at. = 16u * 2 = 32u
więc
M = 32 g/mol

V= 32/1,4292 = 22,4 dm3.

1 mol tlenu w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4 dm3.

Zadanie 4


Oblicz, ile decymetrów sześciennych w warunkach normalnych zajmują 84g tlenku węgla(II).

Odpowiedź

tlenek węgla(II) – 28u
więc
M = 28 g/mol

28g CO – 22,4 dm3
84g CO – x

x = (22,4*84) / 28 = 67,2 dm3

W warunkach normalnych 84g tlenku węgla(II) zajmują 67,2 dm3.

Zadanie 5


Oblicz, ile decymetrów sześciennych w warunkach normalnych zajmuje 7 moli azotu.
(Pamiętaj, że azot jako gaz występuje w postaci cząsteczkowej.)

Odpowiedź

N2 = 14u * 2 = 28u
więc
M = 28 g/mol

1 mol N2 – 22,4 dm3
7 moli N2 – x

x = (7*22,4) / 1 = 156,8 dm3

W warunkach normalnych 7 moli azotu zajmuje 156,8 dm3.

Zbiór zadań maturalnych:

  • https://matura biomist pl/objetosc-molowa-gazow-prawo-avogadra-zadania-otwarte-2/1798
Scroll to Top