Alkeny – węglowodory nienasycone – chemia – zadania otwarte #2

Zadanie 1


Uzupełnij.

Alkeny to węglowodory, w których cząsteczce znajduje się wiązanie ……………………. .
Tworzy się ono, gdy orbitale atomowe atomu węgla ulegają hybrydyzacji …………………….. .
Pierwszy alken w szeregu homologicznym to …….. o wzorze …………, który potocznie nazywany jest ……….. .


Odpowiedź

Alkeny to węglowodory, w których cząsteczce znajduje się wiązanie podwójne.
Tworzy się ono, gdy orbitale atomowe atomu węgla ulegają hybrydyzacji trygonalnej sp2.
Pierwszy alken w szeregu homologicznym to eten o wzorze C2H4, który potocznie nazywany jest acetylenem.
Zadanie 2


Narysuj wzór strukturalny etenu oraz wskaż, ile wiązań sigma i pi znajduje się w jego cząsteczce.

Odpowiedź

W cząsteczce etenu znajduje się 5 wiązań sigma i 1 wiązanie pi.

Obrazek można powiększyć klikając na niego.
Zadanie 3


W jaki sposób można otrzymać eten?

Odpowiedź

Eten można otrzymać z folii polietylenowej poprzez jej ogrzanie w płomieniu palnika.

 

Zadanie 4


Jak zachowa się eten w obecności wody bromowej i roztworu KMnO4? O czym to świadczy?

Odpowiedź

Eten odbarwi wodę bromową oraz roztwór KMnO4. Świadczy to o jego dużej reaktywności chemicznej.

 

Zadanie 5


Przedstaw schemat przebiegu reakcji bromowania etenu i określ jaki to typ reakcji.

Odpowiedź

Jest to reakcja addycji, czyli przyłączania.

Obrazek można powiększyć klikając na niego.

 

Zadanie 6


Narysuj wzory półstrukturalne podanych niżej związków.
a. buta-1,3-dien
b. heksa-1,3,5-trien
c. 3,4-dimetyloheks-2-en
d. heks-1-en.

Odpowiedź

Obrazek można powiększyć klikając na niego.

Zbiór zadań maturalnych:

  • https://matura biomist pl/alkeny-weglowodory-nienasycone-chemia-zadania-otwarte-2/1996
Scroll to Top