Proces fotosyntezy, faza jasna fotosyntezy, zadania otwarte #1

Te zadania otwarte dotyczą fazy jasnej fotosyntezy. Zawierają informacje oraz schematy kluczowe dla zrozumienia tego trudnego działu biologii. Polecam zarówno do nauki przed sprawdzianem, jak również przed maturą.

 

Zadanie 1

Opisz w punktach przebieg przedstawionego na schemacie procesu 1

Odpowiedź

 – Światło wybija elektrony z fotosystemu II
– Powstała luka elektronowa jest zapełniana elektronami powstałymi w wyniku fotolizy wody. Powstały w wyniku tego procesu tlen jest uwalniany do atmosfery a protony przemieszczają się wewnątrz tylakoidu.
– Wybite z fotosystemu II elektrony transportowane są przez plastochinon na cytochrom. Transportowi temu towarzyszy napływ protonów do wnętrza tylakoidu.
– Światło wybija elektrony z fotosystemu I.
– Plastocyjanina dostarcza z cytochromu do fotosystemu I elektrony, które zapełniają powstałą lukę elektronową.
– Wybite z fotosystemu I elektrony są transportowane przez ferrodoksynę na reduktazę NADP.
– Elektrony z reduktazy NADP przyłączają się do NADP, powoduje to również przyłączenie protonów – powstaje NADPH2.
– Protony chcąc wyrównać stężenia przepływają z wnętrza tylakoidy do stromy napędzając tym samym syntazę ATP, która przyłącza reszty fosforanowe do ADP.

 

Zadanie 2

  Uzupełnij nazwy przenośników elektronów zaznaczonych na schemacie cyframi 1-3  2

Odpowiedź

1 – plastochinon
2 – plastocyjanina
3 – ferrodoksyna

 

Zadanie 3

  Podaj nazwy enzymów zaznaczonych na schemacie cyframi 1 i 2. Wyjaśnij ich znaczenie ich działania w przebiegu fotosyntezy. 3

Odpowiedź

1 – reduktaza NADP (wytwarza NADPH2)
2 – syntaza ATP (wytwarza ATP)
Enzymy te wytwarzają składniki siły asymilacyjnej, które wykorzystywane są podczas trwania fazy ciemnej.

 

Zadanie 4

  W jakim procesie powstaje tlen uwalniany do atmosfery podczas trwania fotosyntezy?

Odpowiedź

Powstaje on podczas fotolizy wody.

 

Zadanie 5

  Wyjaśnij w jaki sposób we wnętrzu tylakoidu powstaje nadmiar protonów H niezbędny do napędzenia syntazy ATP.

Odpowiedź

 Część protonów powstaje w wyniku fotolizy wody, część jest pompowana wbrew gradientowi stężeń do wnętrza tylakoidy – pompowanie to jest sprzężone z transportem elektronów.

 

Zadanie 6

  Wyjaśnij skąd pochodzą elektrony transportowane w błonach tylakoidów.

Odpowiedź

Elektrony te są wybijane przez światło z fotosystemów ( z cząsteczek chlorofili w centrum reakcji)

 

Zadanie 7

Co powstaje w wyniku fotolizy? Co dzieje się z poszczególnymi produktami fotolizy?

Odpowiedź

Elektrony – zapełniają lukę elektronową w fotosystemie II
Protony – napędzają syntazę ATP
Tlen – jest uwalniany do atmosfery.

 

Zadanie 8

Podaj jedną różnicę pomiędzy fosforylacją cykliczną i niecykliczną.

Odpowiedź

W fosforylacji niecyklicznej biorą udział 2 fotosystemy, a w fosforylacji cyklicznej – tylko jeden.

 

 

 

Zbiór zadań maturalnych:

  • fotosynteza zadania maturalne
  • https://matura biomist pl/proces-fotosyntezy-faza-jasna-fotosyntezy-zadania-otwarte-1/1086
Scroll to Top