Mitoza i mejoza – zadania otwarte #1

 Do faz mitozy dopasuj krótkie opisy:
1. PROFAZA
2. METAFAZA
3. ANAFAZA
4. TELOFAZA

A. chromosomy osiągają maksymalny poziom kondensacji, układają się w płaszczyźnie równikowej
B. powstają dwie komórki potomne
C. rozpoczyna się postępującą kondensacją, w wyniku której uwidaczniają się chromosomy; w tej fazie następuje zanik otoczki jądrowej i jąderka, powstaje wrzeciono podziałowe (kariokinetyczne)
D. rozpoczyna się podziałem centromerów, każdy chromosom rozdziela się na dwie chromatydy, które stają się odrębnymi chromosomami potomnymi, przemieszczają się one do przeciwnych biegunów komórki

1. PROFAZA – rozpoczyna się postępująca kondensacja, w wyniku której uwidaczniają się chromosomy; w tej fazie następuje zanik otoczki jądrowej i jąderka, powstaje wrzeciono podziałowe (kariokinetyczne)
2. METAFAZA – chromosomy osiągają maksymalny poziom kondensacji, układają się w płaszczyźnie równikowej,
3. ANAFAZA – rozpoczyna się podziałem centromerów, każdy chromosom rozdziela się na dwie chromatydy, które stają się odrębnymi chromosomami potomnymi, przemieszczają się one do przeciwnych biegunów komórki,
4. TELOFAZA – powstają dwie komórki potomne.
 Określ znaczenie mitozy.
-zwiększenie liczby komórek identycznych pod względem genetycznym,
-umożliwia regenerację uszkodzonych elementów budowy organizmu,
-zapewnia bezpłciowe rozmnażanie wielu organizmów,
Uzupełnij zdania:
Mejoza zachodzi tylko u organizmów rozmnażających się (1)………………………………. . W jej wyniku powstają (2) ………………………….. komórki potomne. Mają one o (3)………………….. zredukowaną liczbę chromosomów. Mejoza obejmuje (4)………. etapy: (5)…………………. i (6)……………… podział mejotyczny. Każdy z nich składa się z czterech faz.
Mejoza zachodzi tylko u organizmów rozmnażających się płciowo. W jej wyniku powstają cztery komórki potomne. Mają one o połowę zredukowaną liczbę chromosomów. Mejoza obejmuje dwa etapy: pierwszy i drugi podział mejotyczny. Każdy z nich składa się z czterech faz.
 Określ, które informacje na temat crossing-over są zgodne z prawdą.
a) Zachodzi w drugim podziale mejotycznym, w anafazie.
b) W jego trakcie następuje wymiana odcinków chromatyd chromosomów homologicznych.
c) Jego konsekwencją jest powstawanie chromatyd o zmodyfikowanej kombinacji genów.
a) fałsz, b) prawda, c) prawda
Dopasuj informacje do mitozy i mejozy.
1. Liczba chromosomów w komórkach potomnych jest taka sama jak w komórkach rodzicielskich.
2. 4 komórki potomne
3. Ulegają jej komórki macierzyste gamet u zwierząt oraz u zarodników roślin i grzybów.
4. Crossing-over nie zachodzi.
5. Umożliwia m.in. regenerację tkanek i rozmnażanie bezpłciowe.
6. Zapewnia stałą liczbę chromosomów w kolejnych pokoleniach organizmów rozmnażających się płciowo.
Mitoza:

1. Liczba chromosomów w komórkach potomnych jest taka sama jak w komórkach rodzicielskich.

4. Crossing-over nie zachodzi.

5. Umożliwia m.in. regenerację tkanek i rozmnażanie bezpłciowe.

Mejoza:

2. 4 komórki potomne

3. Ulegają jej komórki macierzyste gamet u zwierząt oraz u zarodników roślin i grzybów.

6. Zapewnia stałą liczbę chromosomów w kolejnych pokoleniach organizmów rozmnażających się płciowo.

Aktualizacja Dodatkowe zadania:

Mitoza i mejoza: Zadania Maturalne

Mitoza i Mejoza Test 1 Liceum

Zadanie 1: Porównanie Mitozy i Mejozy

  • Opisz różnice między mitozą a mejozą pod względem liczby podziałów komórkowych i liczby komórek potomnych. (5 pkt)

Zadanie 2: Etapy Mitotyczne

  • Wymień i opisz kolejne etapy mitozy, podkreślając ich znaczenie dla zachowania ciągłości materiału genetycznego w komórce. (7 pkt)

Zadanie 3: Analiza Diagramu

  • Przedstawiono poniżej diagram procesu komórkowego. Określ, czy przedstawia on mitozę czy mejozę, i uzasadnij swoją odpowiedź. (3 pkt)

Zadanie 4: Mutacje Genetyczne

  • Omów, jakie mogą być konsekwencje mutacji genetycznych występujących podczas mitozy lub mejozy dla organizmu. (6 pkt)

Zadanie 5: Porównanie Komórek

  • Porównaj strukturalne i funkcjonalne różnice między komórkami powstałymi w wyniku mitozy a komórkami powstałymi w wyniku mejozy. (7 pkt)

Mitoza i Mejoza: Test

Pytanie 1: Podział Komórkowy

  • Jakie są główne różnice między mitozą a mejozą pod względem liczby podziałów komórkowych i rodzaju komórek potomnych? (3 pkt)

Pytanie 2: Etapy Mitotyczne

  • Wymień i opisz kolejne etapy mitozy oraz wyjaśnij, co dzieje się w komórce podczas każdego z tych etapów. (5 pkt)

Pytanie 3: Analiza Diagramu

  • Przedstawiono poniżej diagram procesu komórkowego. Określ, czy przedstawia on mitozę czy mejozę, i uzasadnij swoją odpowiedź. (2 pkt)

Pytanie 4: Wpływ Mutacji

  • Jak mutacje genetyczne mogą wpływać na organizm, jeśli wystąpią podczas mitozy lub mejozy? (4 pkt)

Pytanie 5: Adaptacje Komórek

  • Jakie adaptacje komórek powstałych w wyniku mitozy lub mejozy można zaobserwować i jakie mają one znaczenie dla organizmu? (4 pkt)

Te zadania powinny pokryć istotne zagadnienia związane z mitozą i mejozą, umożliwiając uczniom sprawdzenie swojej wiedzy i zrozumienia tych procesów komórkowych.

Scroll to Top