Tworzywa sztuczne #2

Zadania maturalne, polimery, matura

Zadanie 1

Uzupełnij poniższy tekst wstawiając wyrazy w odpowiedniej formie w wybrane luki z podanych poniżej:

roślinne,                  zwierzęce,                        fibrynę,              keratynę,           tubulinę,        sierści zwierząt,             włókna lnu,                 skrobii,               glikogenu,         celulozy ,          maltozy.

Wełna to włókno pochodzenia…………………………. Zawiera białko…………………, które występuje m.in. w …………………….. Bawełna to włókno pochodzenia ……………….. zbudowane z ………………………

 

Odpowiedź

Odpowiedzi po kolei: zwierzęcego, keratynę, sierści zwierząt, roślinnego, celulozy.

Zadanie 2

Oceń poprawność poniższych zdań wpisując literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe i F, jeśli jest fałszywe.

1) Celuloza to główny substrat do produkcji jedwabiu sztucznego.

2) Jedwab naturalny jest higroskopijny.

3) Jedwab octanowy wytwarzany jest z trioctanu celulozy.

4) Włókna poliamidowe są odporne na działanie rozpuszczalników, rozcieńczonych kwasów i zasad.

5) Goreteks to popularna tkanina wodo- i wiatroodporna produkowana z wykorzystaniem nylonowych i teflonowych membran.

6) Włókna szklane stosuje się do produkcji światłowodów.

7) Włókna lniane składają się z keratyny.

8) Polistyren to związek chemiczny zawierający w swojej cząsteczce pierścień cykloheksanowy oraz nienasycony łańcuch boczny. Z polistyrenu wytwarza się m.in. styropian.

9) Poliacetylen zawiera wiązania podwójne przedzielone pojedynczymi między atomami węgla i taki układ powoduje, że poliacetylen przewodzi prąd elektryczny.

10) W wyniku reakcji polimeryzacji wydziela się małocząsteczkowy produkt uboczny np. amoniak lub woda.

11) Włókna poliuretanowe zawierają ugrupowanie uretanowe (-NH-CO-O-)

Odpowiedź


1) P

2) F

3) P

4) P

5) P

6) P

7) F

8) F

9) P

10) F

11) P

Zadanie 3

Uczniowie spalili próbki jedwabiu naturalnego i sztucznego, a obserwacje zapisali na tablicy. Zaznacz odpowiedź dotyczącą jedwabiu sztucznego:

a) Pali się jasnym płomieniem, po wyjęciu pali się nadal, wydziela się zapach palącego papieru, obserwujemy niewielką ilość popiołu

b) Ciemnieje i zwęgla się wydzielając przy tym nieprzyjemny zapach palących się włosów.

Odpowiedź

a) Pali się jasnym płomieniem, po wyjęciu pali się nadal, wydziela się zapach palącego papieru, obserwujemy niewielką ilość popiołu

Zadanie 4

Działając na celulozę mieszaniną HNO3(stęż.) i H2SO4(stęż.) uzyskujemy triazotan(V) celulozy. Podaj, jaki jest rodzaj utworzonego wiązania i jaka to reakcja chemiczna oraz narysuj polimer triazotanu(V) celulozy złożony z dwóch monomerów. Podaj, jaki powstaje związek uboczny w tej reakcji i wyjaśnij, dlaczego zwyczajowa nazwa nitroceluloza jest nieprawidłowa z punktu widzenia budowy związku.

Odpowiedź

Powstaje wiązanie estrowe, jest to reakcja estryfikacji i powstaje małocząsteczkowy produkt uboczny, jakim jest woda, zwyczajowa nazwa „nitroceluloza” jest nieprawidłowa, ponieważ triazotan(V) celulozy jest estrem kwasu azotowego(V), a nie związkiem nitrowym.

Wzór:


 

Zadanie 5

Jeden z rodzajów kauczuku syntetycznego powstaje w wyniku kopolimeryzacji dwóch związków:

Podaj nazwy i wzory związków używanych do polimeryazcji.

 

 

Odpowiedź


 

fenyloeten(styren) – po lewej i buta-1,3-dien (po prawej)

 

Zadanie 6

Jaka jest zależność masy polimeru od sumy mas monomerów, z których on powstał a jaka masy polikondensatu od masy surowców polikondensatu?

Odpowiedź

Masa polimeru równa się sumie mas monomerów, a masa substratów polikondensacji jest większa od masy polikondensatu.

Zbiór zadań maturalnych:

Scroll to Top