Metabolizm zadania maturalne – enzymy, katalizator, kompleksy białkowe

Zadanie 1


Jaką rolę pełni katalizator?

Odpowiedź

Zwiększa prawdopodobieństwo zajścia reakcji lub ją przyśpiesza

Zadanie 2


Gdzie znajdują się kompleksy białkowe łańcucha oddechowego w:

Odpowiedź

a)Komórce eukariotycznej,
b) Komórce prokariotycznej

Zadanie 3


Na podstawie:

kompleksy białkowe łancucha oddechowego
Opisz ich wspólne działanie


Odpowiedź

a) Wewnętrzna strona mitochondriów
b) Błona komórkowa

Zadanie 4


Opisz przebieg katalizy enzymatycznej

Odpowiedź

Enzym wiąże określony substrat tworząc nietrwały kompleks enzym- substrat, co obniża energię aktywacji i przyśpiesza jej przebieg. Produkt reakcji oddziela się od enzymu.

Zadanie 5


Na czym polega model „zamka od klucza”?

Odpowiedź

Specyficzny substrat pasuje do miejsca aktywnego jak klucz do zamka.

Zadanie 6


Podaj główne grupy klasyfikacji enzymów

Odpowiedź

– oksydoreduktazy ( reakcje utleniania i redukcji)
– transferazy ( przenoszenie grup funkcyjnych z jednego związku chemicznego na drugi)
– hydrolazy ( reakcje hydrolizy z udziałem wody)
– liazy ( rozkład związków chemicznych bez udziału wody)
– izomerazy ( przenoszenie grupy funkcyjnej w obrębie tej samej cząsteczki)
– ligazy ( synteza związków chemicznych sprzężona z hydrolizą ATP do ADP + P )

Zbiór zadań maturalnych:

Scroll to Top